July 27th, 2007

Shadowmancer

GAMERA: Attack of The Monsters


[Click screen to watch playlist]

{IV A.S. AKA "Gamera tai daiakuju Giron". Director: Noriaki Yuasa / Writer: Nisan Takahashi. Nobuhiro Kajima (Akio), Miyuki Akiyama (Tomoko), Christopher Murphy (Tom), Yuko Hamada (Kuniko), Eiji Funakoshi (Dr. Shiga), Kon Omura [Officer Kondo (AKA: 'Kon-chan')}